خحج د

دورج اه ورجک یم گ خحج هج تسخ او ت خ رگ ید و د ش رام ی ج ولو چوکل سرخ ،دعج ورخ د خ تسه اج ک اه ورجک یم هک ید یسرچ یم نم اخ لواّ رگ ا ،مرخی رخع« : ت خگ وا هج درامش زحنرذ و ، د اَةا ًدث حدب بدمث لاإ خد ةا ابدا حدصٔ لا بٕويدلاَ هٔيدلا تػُزطا هٔد ملاطلإا : ó íحج نؾ نض شونذ í ، åحن ¬ن è óحطج صو ª × سحج س ã üج شحكج í س حؿج سج í سذح îج í Dec 28, 2017 · قناة التحرير - Al Tahrir Tv. ٍةَشَبجَ ش خِحَج شِْتذَْب اشًرَِث ش ثشَِث

2022-12-08
    اذاكان س جذد 18 من مئة
  1. 0:40
  2. MAHMUD SAID, PH